Statut

do pobrania Statut Stowarzyszenia „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.pdf

 

 

STATUT STOWARZYSZENIA SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

 

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§1

1.1.Stowarzyszenie – Szkoła dla Rodziców i Wychowawców: zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

§ 2

2.1. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3

3. 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3.2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z miejscowym prawem.

§ 4

4.1.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5

5.1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 6

6.1. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – oddziały, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną.

§ 7

7. 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, o podobnym lub takim samym profilu działania na warunkach przyjętych uchwałą na Walnym Zebraniu.

7.2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

Rozdział II – Cele i sposoby działania

§ 8

8.1. Celem Stowarzyszenia jest:

1.Wspieranie rodziny jako wspólnoty życia i miłości, będącej podstawowym środowiskiem wychowawczym.

2.Wspomaganie wszechstronnego rozwoju rodziny.

3.Promocja i rozwijanie umiejętności wychowawczych, komunikacji, rozwiązywania konfliktów i mediacji wśród rodziców oraz osób zawodowo zajmujących się pracą z dziećmi, młodzieżą i rodzinami w tym nauczycieli.

4.Integracja i wspieranie środowiska realizatorów i uczestników warsztatów „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

5.Rozwijanie wiedzy i umiejętności realizatorów warsztatów „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

6.Inicjowanie i prowadzenie działalności profilaktycznej i informacyjnej dotyczącej rodziny.

7.Zabieganie o regulacje organizacyjne prawne i systemowe na rzecz rodziny, jej wszechstronnego rozwoju i ochrony przed zagrożeniami.

8.Przeciwdziałanie zagrożeniom rodziny, takim jak:

a. uzależnienia – alkoholizm, narkomania itp.,

b. przemoc i agresja,

c. grupy destrukcyjne,

d. rozpad rodziny.

§ 9

 9.1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.Organizowanie i prowadzenie:

a. warsztatów umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”

b. kongresów, forum, konferencji, spotkań, warsztatów, kursów, konsultacji, superwizji, grup wsparcia itp., szkoleń kadry profesjonalistów – psychologów, pedagogów itp., prowadzących działania wspierające, pomocowe itp.,

c. działalności obejmującej zbieranie opinii i popularyzację praktycznych rozwiązań w sprawach objętych celami Stowarzyszenia,

d. warsztatów i szkoleń wyjazdowych,

e. zaplecza badawczego, badań naukowych, analiz i ekspertyz itp. związanych z celami Stowarzyszenia.

f. psychoterapii

g. innych rodzajów pracy grupowej i indywidualnej mających na celu realizację celów stowarzyszenia

2. Dokumentowanie działań i prowadzenie banku danych realizatorów warsztatów „Szkoła dla rodziców i wychowawców” lub innych o tematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia.

3. Tworzenie i prowadzenie ośrodków wspierania rodziny, interwencji kryzysowej, poradnictwa oraz punktów konsultacyjnych.

4. Współpracę z organami władzy administracji państwowej, samorządowej, kościołami, związkami wyznaniowymi, organizacjami pozarządowymi i społecznymi oraz środowiskami lokalnymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.

5. Przedstawianie właściwym organom państwowym i samorządowym opinii i postulatów w istotnych sprawach dotyczących rodziny.

6. Reprezentowanie interesów realizatorów warsztatów, szkoleń itd. wobec innych osób fizycznych i prawnych.

7. Prowadzenie działalności publicystycznej oraz wydawniczej.

§ 10

10.1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

8559 B pozostałe pozaszkolne formy edukacji,

8560 Z działalność wspomagająca edukację

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

58.1 Wydawanie książek i periodyków

59.1 Działalność związana z filmami, nagraniami video i programami tv

59.2 Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

63.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji

72.2 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

73.12 Działalność związana z reprezentowaniem mediów

73.2 Badanie rynku i opinii publicznej

82.3 Działalność związana z organizacją targów wystaw i kongresów

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

90.0 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych, i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Rozdział III  – Członkowie, ich prawa i obowiązki

§11

11. 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

11.2 Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 12

12.1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) wspierających.

3) honorowych

§ 13

13. 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

13.2. Do Stowarzyszenia mogą należeć cudzoziemcy.

13.3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

13.4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału, na podstawie pisemnej deklaracji wyrażającej wolę przystąpienia do Stowarzyszenia popartej rekomendacją na piśmie przez przynajmniej jednego członka Stowarzyszenia.

13.5. Członkowie zwyczajni i wspierający należą organizacyjnie do właściwego terenowego oddziału.

§ 14

14. 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,

3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,

4) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

5) korzystać z pomocy, zaplecza organizacyjnego i konsultacyjnego Stowarzyszenia,

14.2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2) aktywnego, sumiennego i rzetelnego uczestnictwa w realizacji i propagowaniu celów Stowarzyszenia,

3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia zgodnie z podjętymi uchwałami Zarządu,

§ 15

15. 1. Członkom wspierającym i honorowym przysługują uprawnienia określone w § 14 ust. 1 z wyłączeniem pkt. 1.

15.2. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Głównego.

15.3. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.

15.4.Członek wspierający i honorowy posiada obowiązki określone w § 14 ust. 2.

15.5. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

§ 16

16. 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na   piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3) wykluczenia na skutek decyzji Zarządu z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy

4) skreślenia z listy członków w wyniku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia,

5) wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów,

6) wykluczenia na skutek decyzji Zarządu w przypadku nieusprawiedliwionego braku stawiennictwa na co najmniej dwóch kolejnych walnych zgromadzeniach członków stowarzyszenia

16.2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 3, 4, 5 i 6 orzeka Zarząd lub Zarząd Oddziału podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

16.3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

16.4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

 

Rozdział IV – Organy Stowarzyszenia

§ 17

17. 1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd Główny,

3) Główna Rada Nadzorcza.

§ 18

18. 1. Kadencja Zarządu Głównego i Głównej Rady Nadzorczej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych Członków Walnego Zebrania.

18.2. Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.)

18.3. Uchwały Głównej Rady Nadzorczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§ 19

 19.1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany przez organ, który uległ zmniejszeniu. Liczba wybranych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 20

20. 1. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały. Do powołania Oddziału przez Zarząd Główny wymagany jest wniosek co najmniej 10 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi.  Tworząc oddział, Zarząd Główny określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.

20.2. Władzami Oddziału są:

1) Walne Zebranie Członków Oddziału,

2) Zarząd Oddziału,

3) Rada Nadzorcza Oddziału,

§ 21

21. 1. Kadencje Zarządu Oddziału i Rady Nadzorczej Oddziału Stowarzyszenia trwają 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków Oddziału.

21.2. Uchwały Zarządu Oddziału Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum).W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Oddziału.)

21.3. Uchwały Rady Nadzorczej Oddziału, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej Oddziału.

§ 22

22.1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Oddziału Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany przez organ, który uległ zmniejszeniu. Liczba wybranych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 23

23. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

23.2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.

23.3. W przypadku gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 200, Walne Zebranie Członków zastępuje się Walnym Zebraniem Delegatów wybranych w proporcji jeden delegat na pięciu członków zwyczajnych.

23.4. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.

§ 24

24. 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

24.2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 10 grudnia.

24.3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

24.4. Walne Zebranie otwiera Prezes lub Wiceprezes Zarządu. Następnie dokonuje się wyboru przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania. Przebieg obrad i uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane, a protokół podpisują przewodniczący i           protokolant.

24.5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.

24.6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

1) Zarząd Główny,

2) Główna Rada Nadzorcza,

3) 1/3 członków Stowarzyszenia.

24.7.  O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Główny powiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

24.8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają /w głosowaniu jawnym lub tajnym, o czym decydują członkowie Walnego Zebrania/, zwykłą większością głosów, chyba, że postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej:

a) przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie,

b) bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut później od pierwszego terminu.

§ 25 

25.1.  Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1) uchwalenie statutu i jego zmian,

2) wytyczanie głównych kierunków rozwoju Stowarzyszenia,

3) wybór i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu oraz Przewodniczącego i pozostałych członków Rady Nadzorczej,

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

5) ustalanie wysokości składek członkowskich,

6) zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych władz Stowarzyszenia

7) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,

8) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,

9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 

§ 26

26. 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Głównej Rady Nadzorczej, podjęte uchwałą Rady,

3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych lub 1/3 ogólnej liczby Zarządów Oddziałów.

26.2. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 2 miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt. 2 i 3.

26.3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 §27

27. 1. Zarząd Główny jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem          Członków.

27.2. Zarząd Główny składa się z co najmniej 3 członków w tym: prezesa i dwóch wiceprezesów

27.3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

27.4. Zasady działania i wynagradzania Zarządu Głównego ustala regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Główną Radę Nadzorczą.

27.5. Członkowie Zarządu Głównego mogą pobierać wynagrodzenie za pełnione funkcje.

27.6. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

§ 28

28. 1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

3) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

6) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 5 000 zł

7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

8) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

9) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

10) zatwierdzanie sprawozdań finansowych po zaopiniowaniu przez Główną Radę Nadzorczą ,

11) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

12) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych – oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby,

13) koordynowanie działalności jednostek terenowych,

14) zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia,

15) zawieszanie uchwał Zarządów Oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych,

16) uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu, w tym ramowych regulaminów Zarządów Oddziałów,

17) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Oddziałów w sprawach określonych w § 16 ust. 3, 4 i 5,

18) tworzenie biura Stowarzyszenia jako jednostki ds. administracyjno-  finansowych,

19) zatrudnianie dyrektora/ów oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzeń. Zarząd udziela dyrektorowi/om prawa do zatrudniania innych pracowników i ustalania ich wynagrodzeń.

28.2. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału (ust. 1 pkt. 14), Zarząd Główny powołuje Zarząd Tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

 

§ 29

29. 1. Główna Rada Nadzorcza jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

29.2. Główna Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 członków, nie więcej jednak niż 7 w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 30 

30.1.  Do zakresu działania Głównej Rady Nadzorczej należy:

1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z    przeprowadzonych kontroli,

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie ustalonym statutem,

5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia,

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

7) Opiniowanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia

8) kontrola działalności placówek Stowarzyszenia.

§ 31 

31. 1. Członkowie Głównej Rady Nadzorczej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

31.2. Główna Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który zatwierdza Walne Zebranie.

31.3. Główna Rada Nadzorcza ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 32

32. 1. W przypadkach określonych w § 30 ust. 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 10 dni od daty zgłoszenia żądania.

 

Rozdział V – Jednostki terenowe Stowarzyszenia – Oddziały i ich władze

 § 33

 

33. 1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Główny powołuje Oddziały, wg zasad określonych w § 6 i § 20 ust. 1 statutu.

33.2. Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:

1) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków  poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

2) złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.

§ 34

34. 1. Władzami Oddziału są władze określone w § 20 ust. 2.

34.2. Postanowienia § 19 stosuje się odpowiednio.

§ 35

35. 1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.

35.2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 36

36. 1. Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

1) uchwalanie programów działania oddziałów,

2) wybór i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu Oddziału oraz Przewodniczącego i   pozostałych członków Rady Nadzorczej Oddziału,

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału.

§ 37

37.1.  W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni oddziału,

2) z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających z terenu        działania oddziału oraz członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia.

§ 38

38. 1. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem.

38.2. Postanowienia § 24 ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 39

39. 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Zarządu Głównego,

3) na wniosek Głównej Rady Nadzorczej lub Rady Nadzorczej Oddziału,

4) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych oddziału.

39.2. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, 3 i 4.

39.3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków Oddziału, w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego   zwołania jest Rada Nadzorcza Oddziału.

39.4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

39.5. Postanowienia § 24 ust. 9 stosuje się odpowiednio.

 

§ 40

40. 1. Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania.

§ 41

41. 1. Zarząd Oddziału składa się z co najmniej 3 członków, w tym: prezesa i dwóch wiceprezesów.

41.2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

41.3. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje prezes Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu Oddziału, w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 42

42. 1. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu Głównego oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału,

2) uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,

3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw,

4) organizowanie działalności gospodarczej oddziału oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością,

5) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych upoważnień

6) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie z powodu naruszenia zasad określonych w § 14 ust. pkt. 2 i § 16 ust. 1 pkt. 3 statutu,

7) uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału,

8) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału,

9) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

§ 43

43.1. Szczegółowy tryb i zasady działania Zarządów Oddziałów określa regulamin uchwalony przez te Zarządy i zatwierdzony przez Zarząd Główny.

§ 44

44.1.  Rada Nadzorcza Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu Oddziału.

§ 45

45.1.  Rada Nadzorcza Oddziału składa się co najmniej z 3 członków w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 46

46. 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej Oddziału należy:

1) kontrola działalności Zarządu Oddziału

2) współpraca z Główną Radą Nadzorczą,

3) przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Oddziału,

4) zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie    uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych,

5) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej działalności,

§ 47

47. 1. Rada Nadzorcza Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu Oddziału co najmniej raz do roku.

§ 48

48.1.  Członkowie Rady Nadzorczej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 49

49.1. Szczegółowy tryb i zasady działania Rad Nadzorczych Oddziałów określa regulamin uchwalony przez te Komisje i zatwierdzany przez Zarząd Główny.

Rozdział VI – Majątek i fundusze

 § 50

50.1.  Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 51

51. 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) opłaty wpisowe i składki członkowskie,

2) wpływy z działalności gospodarczej

3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),

4) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,

5) dywidendy należne Stowarzyszeniu z udziału w spółkach kapitałowych, darowizny, zapisy i spadki,

6) dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa.

7) darowizny i zbiórki

51.2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do 15 dnia każdego miesiąca. Nowoprzyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd Główny, w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia..

51.3. Zarząd Oddziału odprowadza w terminie do końca kwartału 20 % kwoty pochodzącej ze składek członkowskich na konto Zarządu Głównego.

51.4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie zobowiązującymi przepisami.

§ 52

52. 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych:

1) do 7 000 zł upoważniony jest jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes

2) powyżej wysokości 7 000 zł. wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu Głównego łącznie, w tym Prezesa.

52.2. Oświadczenia woli w sprawach niemajątkowych w imieniu Stowarzyszenia składa Prezes lub Wiceprezes.

52.3. W odniesieniu do Oddziałów Terenowych Stowarzyszenia ustępy 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

 

                                                                   Rozdział VII – Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 § 53

53. 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

53.2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację. Zastrzega się przekazanie majątku Stowarzyszenia organizacjom nie nastawionym na zysk, o celach zbliżonych do celów Stowarzyszenia.

53.3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).