Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Skąd mamy Państwa dane? Państwa dane pozyskaliśmy:

 1. bezpośrednio od Państwa,
 2. od podmiotu, który zawarł ze Stowarzyszeniem umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,
 3. od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego ze Stowarzyszeniem, który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody,
 4. ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem danych jest Stowarzyszenie Szkoła dla Rodziców i Wychowawców z siedzibą w Falentach pod adresem ul. Orla 1, 05-090 Raszyn, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000031867, NIP: 118-15-85-742, numer REGON: 017179744, tel.: +48501359800, email: stowarzyszenie@szkoladlarodzicow.eu

Jakie dane przetwarzamy? Stowarzyszenie przetwarza następujące kategorie danych:

 1. dane kontaktowe;
 2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby rekrutacji i uczestniczenia w formie doskonalenia zawodowego oraz wystawienia zaświadczenia o odbytej formie doskonalenia zawodowego;
 3. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;
 4. dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on‑line;
 5. dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług Stowarzyszenie (np. o usługach Stowarzyszenie, z których korzystali Państwo wcześniej).

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
 2. w celu realizacji działań wykonywanych w związku z uczestniczeniem Państwa w formie doskonalenia (np. rekrutacja, listy obecności, zaświadczenie o odbytej formie doskonalenia zawodowego),
 3. w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo ze Stowarzyszeniem,
 4. w celu wykonania umowy zawartej ze Stowarzyszeniem na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,
 5. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Stowarzyszeniu, np. wystawienia faktury lub rachunku,
 6. w celach marketingowych produktów i usług Stowarzyszenia,
 7. jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę i wyłącznie w zakresie, na jaki się Państwo zgodzą, będziemy przetwarzać Państwa dane: a) w celu marketingu podmiotów trzecich, b) w celu udostępnienia Państwa danych osobowych przedsiębiorcom, z którymi Stowarzyszenie współpracuje, by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych, c) w celu prowadzenia następujących rodzajów badań rynku i opinii: badania ilościowe (ankiety i testy) lub badania jakościowe (wywiady osobiste).

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu uczestniczenia w formie doskonalenia zawodowego lub wykonania umowy ze Stowarzyszeniem, podanie przez Państwa danych jest warunkiem uczestniczenia w formie doskonalenia zawodowego lub zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zakwalifikowania Państwa do udziału w szkoleniu lub zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie zostaniecie Państwo zakwalifikowani do udziału w szkoleniu lub umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia o odbytej formie doskonalenia zawodowego (który wynika z Rozporządzenia o placówkach doskonalenia zawodowego) lub faktury (jako obowiązek ustawowy i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług). W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Jak cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Stowarzyszeniu w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e‑mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Stowarzyszenie jest legalne.

Jak skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych?

Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu +48501359800 lub e‑mailowo pod adresem, stowarzyszenie@szkoladlarodzicow.eu

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe? Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 1. zgłoszenie do uczestniczenia w formie doskonalenia zawodowego prowadzonego przez Stowarzyszenie,
 2. zawarcie i wykonanie umowy ze Stowarzyszeniem,
 3. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Stowarzyszeniu (np. wystawienie zaświadczenia o odbytej formie doskonalenia zawodowego lub faktury),
 4. prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej ze Stowarzyszeniem na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot),
 5. wyrażona przez Państwa zgoda.

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od Stowarzyszenia dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych. Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do uczestniczenia w formie doskonalenia zawodowego lub wykonania umowy łączącej Państwa ze Stowarzyszeniem lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Stowarzyszenie i jakie mogą być podnoszone wobec Stowarzyszenia. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do uczestniczenia w formie doskonalenia zawodowego lub wykonania umowy łączącej Państwa ze Stowarzyszeniem lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Stowarzyszenie i jakie mogą być podnoszone wobec Stowarzyszenie. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej ze Stowarzyszeniem na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie?

Obecnie takie skargi kierować można do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00‑193 Warszawa).

Zasady bezpieczeństwa

Stowarzyszenie zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem;
 • uzyskane tylko dla określonych celów i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, odpowiednie i nienadmiarowe;
 • dokładne i aktualne;
 • nieprzechowywane dłużej niż to konieczne;
 • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania;
 • bezpiecznie przechowywane;
 • nietransferowane bez odpowiedniej ochrony.