Dla Wychowawców

 „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” jest ogólnopolskim programem profilaktyki uniwersalnej ukierunkowanym na doskonalenie kompetencji wychowawczych oraz przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.

 

To program pracy wychowawczej opartej na dialogu i budowaniu autentycznych relacji z wychowankami oraz pogłębianiu samoświadomości i refleksji nad celami wychowania, wartościami oraz własną postawą wychowawczą.

Podnoszący kwalifikacje nauczycieli, psychologów, pedagogów, kuratorów oraz wszystkich na osób pracujących z dziećmi.

Posiada rekomendację Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Umiejętności niezbędne w pracy, które rozwija program:

• skuteczna komunikacja z dzieckiem i jego rodzicami w drodze dialogu
• aktywne słuchanie i rozpoznawanie potrzeb dzieci
• radzenie sobie z emocjami
• wprowadzanie i egzekwowanie zasad i norm
• zachęcanie do współdziałania
• rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności na miarę wieku dziecka
• zastępowanie karania ponoszeniem konsekwencji
• konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
• chwalenie, które buduje autentyczne poczucie wartości

Wymierne efekty :

• poprawa relacji z wychowankami i ich rodzicami
• nowy wzór współpracy – dialog z dzieckiem, jego rodzicami i w zespole wychowawców
• budowanie przyjaznego klimatu w przedszkolu lub szkole
• trafna diagnoza i rozwiązywanie problemów wychowawczych
• gotowość do systemowego rozwiązywania trudnych sytuacji
• wspólny program (metody) działań zwiększający efektywność wychowania i dydaktyki
• zgodność z celami wychowania ujętymi w podstawie programowej
• wzrost świadomości wartości, zgodnie z którymi chcemy wychowywać dzieci
• wzrost kompetencji, skuteczności i rosnące poczucie satysfakcji z pracy

Po zakończeniu programu szkoleniowego każdy nauczyciel otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego, wystawione przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli – Centrum Szkoleniowe „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

 

Program „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” składa się z trzech modułów:

 

Część I

Budowanie relacji dorosły – dziecko i nauka dialogu, a w tym:

 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 • aktywne, wspierające słuchanie,
 • motywowanie dziecka do współdziałania,
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

 

 

Część II

Wspieranie procesu budowania wzajemnych (opartych na więzi i szacunku) relacji między dziećmi:

 • rywalizacja i zazdrość między dziećmi,
 • kłótnie, bójki dzieci i różne inne trudności,
 • problem sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu,
 • wpływ ról na relacje między dziećmi.

(warunkiem uczestnictwa jest ukończenie części I)

 

Część III

Dla rodziców nastolatków, uwzględniająca problemy wieku dorastania:

 • młodzieńczy bunt,
 • pragnienie akceptacji,
 • potrzeba decydowania o sobie,
 • przedwczesne zainteresowanie seksem,
 • narkotyki,
 • niebezpieczeństwo mediów.

(warunkiem uczestnictwa jest ukończenie części I)

Realizacja warsztatów:
 • 40 godzin dydaktycznych (cykl dziesięciu spotkań);
 • liczebność grupy – 12-15 (max.) osób;
 • metoda pracy – warsztatowa;
 • zalecane prowadzenie przez dwie osoby.
 System rekomendacji:

Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” zgłoszony do systemu rekomendacji przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, został oceniony jako spełniający standardy na II poziomie jakości – Dobra praktyka. Dane na temat programu zostały opublikowane przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii na stronie www.kbpn.gov.pl w bazie programów dobrej jakości.